پیامی از حاج رسول دانا مدیر وبلاگ شهید جاوید الاثر ایراج
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٥   کلمات کلیدی:

بچه کوْیر سلام به شما نصیحتی دارم .مطالب شما خوب است ومن سعی می کنم روزی یکبارحداقل به وبلاگ شما سربزنم .مطلب آب کتل تهجو مدتی است دروبلاگ شمااست وظاهرا ازاصل موضوع اطلاعی ندارید .مشکل آب بصورت کلی مستلزم زمان است وبنده اطلاع دارم که هم شورا وهم دهیار مکاتباتی با ارگانهای مختلف داشته ودارند.آوردن آبی ازکتل تهجو به شهرک کاربدی نیست اگر آب کتل تهجو را نمی شود به بیخ کهریز ویا بیخ درگو ویا خرمن کشته برد دلیل نمی شود که مردم شهرک هم ازآن استفاده نکنند . شما اینقدرانتقادمی کنید همه رازیرسوال می برید وتوقع دارید معجزه شود. درصورتیکه اینطورنیست مردم شهرک هزینه لوله کشی راپرداخته اند ازآب هم استفاده می نمایند. حالا مردم توی ده هم هزینه آن رابپردازند اینکار صورت خواهد گرفت . خداوکیلی اگر توانمندهستی ومی توانی دهیارشوی بسم ا... یا اگر کسی راسراغ داری که توانمند باشد معرفی نمایید . مابرای شما حرمت قائلیم اما سعی بفرمایید مردم رانسبت به کارشان دل سرد نکنید . من درنظر داشتم بعدازبازنشستگی بروم ایراج واگر کاری بتوانم برای مردم ایراج انجام بدهم ولی بااین همه وقتی که می گذارم برای شرکت واینهمه زخم زبان می شنوم عطایش رابه لقایش بخشیدم ودیگر حاضر نسیتم اینکاررابکنم من اگر طالب خدمت باشم کاربرایم زیاد است وحرمت وآبرویم هم سرجایش . ترابخدابیایید همفکری کنیم دنبال راه حل باشم دست دهیار وشوراوآزاداندیشان رابگیریم تا رشد کنیم
 
بچه کویر: باسلام خدمت آقای دانا اولا مردم شهرک همه به دلخواه خود پول نداده اندو من شاهددرگیری شورا در عیدبابعضی از خانواده ها بودم این کار فقط رفع تکلیف است نه حل کردن مشکل مردم وآقای دانا شما هر دفعه فقط این را میگویید اگر میتوانی خودتان بیایید دهیار شوید اگر قرار باشد همه دهیاروشورا شوندکه سنگ روی سنگ بند نمیشود من هم دوست ندارم دهیار شوم اما هرجا که لازم باشد انتقادوهر جا هم که تشخیص بدهم تقدیر وتشکر میکنم  دوما من تا جایی که در توانم بوده است از آزاد اندیشان ودهیاری حمایت کرده ام هر چندآقای دهیار من را دل سرد کرد  درضمن شورا در کدام جلسه ای با مردم این موضوع را مطرح کرده است که حال شما میگویید  مردم توی ده هم اگر هزینه بدهند این کار انجام میشود اگر خانه مسئولین شورا در ده بود حتما این آب در ده باقی می ماند وشعارشان هم این بود (چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام) من یکی از مخالفین این طرح بوده ام وهستم شما دلایلتان را در رابطه با موافقتتان نفرمودید وفقط از حاشیه ها گفتید آقای دانا من مردم را دل سرد نمی کنم واقعیتها را میگویم امروز که شما به من نصیحت میکند آیا در توهینهای رییس شورا در رابطه با وبلاگ بچه کویر هیچ واکنشی نشان دادید اگر شعر را نخوانده اید تا در وبلاگ در منظر عموم بگذارم این کار شورا رفتن به بیراهه است شورایی که بدون نظر خواهی از مردم هر کاری میکند وتا به حال ما جلسه ای از شورا ندیده ایم اگر شورا خیلی کاریست نباید از مردم پول میگرفتدباید این هزینه را از جای دیگری تامین می کرد این کار شورا برای استفاده شخصی ولی هزینه کردنش از جیب مردم با تمام احترامی که برای شما قائلم نصیحتتان را نمیپذیرم ولی در آخر باز هم به این نکته اشاره میکنم من با دهیار ایراج هیچ گونه مشکلی ندارم وباز هم آماده همکاری باایشان وشرکت خوب آزاد اندیشان امید فردای ایراج هستم اما با این طرح شورا کاملا مخالفم همانطور که دکتر حسنی پشت به شورای ایراج و ایراجیها ودیگرروستاها کرد این طرح مسخره هم به مرور زمان واقعیتها را نشان خواهد داد موفق وپیروز باشید باز هم از اینکه نظراتتان را دروبلاگم بیان نمودید سپاسگزارم

اتحاد،همدلی ،حمایت از آزاداندیشان ، ایراجی آباد، مردمی سرزنده وپویا شعار ماست هر چند تا اتحادمان راهی بس دراز پیش رو داریم

حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان شکست

آموخته ام ... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد
آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

                                               بدون شرح!!