رییس شورای ایراج بچه های ایراج را به همجنس بازی متهم کرد!!!!!!
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٥   کلمات کلیدی:

دیشب در مسجد اما م حسین با حضور شورای ایراج ودهیار  واهالی ایراج جلسه ای برگزار شد فکر میکنم این اولین جلسه  شورا با مردم بودجلسه دررابطه با لایروبی قنات بود اما خیلی کم به این موضوع پرداخته شد ووقتی بلندگو را به فضل الله اکبر دادند تا سخنرانی کند از بحث خارج شده  و بعد از اینکه کلی به بچه کویر فحش وبد وبیراه گفت که بچه کویر این همه نگران قبرستان گبرها است حتما خودش دنبال گنج است وخودش درتخریبها دست داشته واما مهمتراز همه در حالی که همه اهالی در مسجد بود گفت که من میدانم بچه ها به زیر پلها میروند وهمجنسبازی میکنند پرونده همه تو دستمه واز همه کارهاشون خبر دارم واقعا در مسجد جای اینگونه صحبتها است آقای دهیار لطفا نیم ساعت دیگر مطلب در وبلاگت نزن واین را تکذیب کن به محض اینکه صدای ضبط شده فضل الله به دستم برسه دروبلاگ قرارش میدهم خاک بر سرت بچه کویر برو بمیر کار به کجا رسیده آقای فضل الله اکبر ایراج را خلوت دیده وهر چه از دهنش دربیاید میگوید آقای دهیار شما چرا اعتراض نکردی اما بعد از جلسه همه بچه ها ناراحت وعصبانی اعتراض خود را به این حرفها اعلام کردند وحتی امروز به سر کار هم نرفتندبچه های ایراج تا فضل الله به خاطر این توهین از همه شما معذرت خواهی نکرده به همین کار ادامه دهید کسانی که خود گذشته دلنوازی ندارند همین آقای فضل الله چند سال قبل که قرار بود حاج جعفر برای ایراج پایگاه بسیج بگیرد یکی از مخالفان بود ومیگفت اگرپایگاه بسیج به ایراج بیاید جوانها نمیتوانند ازجایشان تکان بخورند آقای دهیار آیا آن روز که در وبلاگتان اعلام کردید سیمان دولتی در ایراج پخش شده از حواشیش هم خبر داری اما من خبر دارم که آقای فضل الله اکبر ۵ پاکت سیمان به درخانه  کسی میفرستد وایشان سیمان اهدایی آقای اکبر را قبول نمیکند آقای اکبر بچه ها کجا بروند بنشینند در پارک وبوستان یا بروند باشگاه واستخر که همه را تهدید میکنی پرونده تان را رو میکنم هر روز یک نفر را در ایراج متهم میکنی که تو بچه کویری با او ارتباط داری من قبلا هم گفته بودم آقای فضل الله اکبر ید طولایی در تخریب دیگران دارد آقای حاج مهدی نجفی شما چکاره هستید که مردم را تهدید میکنید که اگر پول برای جوب وقنات ندهیدبه شما آرد وروغن ،نفت نمیدهیم  شمارییس جمهور که نیستید آقای فضل الله اکبر هر چه سریعتر از همه مردم عذر خواهی کن اصلا شما باید استعفا بدهی بعد از ٢۵ سال  رفتی ایراج که مشکل حل کنی یا اینگونه به بچه ها بتازی (رطب خورده منع رطب کی کند)  دیگر همه به بچه های ایراج به چشم همجنسباز نگاه میکنند وقتی رییس شورا اینگونه بگوید از دیگران انتظاری نیست بچه کویربرو گمشو یک گوشه بتمرگ وبه حال روستایت شیون کن که در یک روستای چند صد نفری این مشکلات به وجود نیاید.  بیچاره  بچه های ایراج هیچ امکانات تفریحی و ورزشی ندارید اما اینگونه به شما توهین میشود

                           آقای فضل الله اکبر(شاعرومداح اهل بیت )             

                           استعفاء استعفاء  

    آقای فیروزی بخشدار محترم باز هم از من میخواهید ساکت باشم وانتقاد نکنم شما قضاوت کنید .باید این مسئله پیگیری شود