شمارش معکوس برای حذف آقای فضل الله اکبر آغاز شد
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٦   کلمات کلیدی:

دیگر گذشت آن زمانی که حاج جعفر تیرکمون بچه ها را میگرفت دیگر گذشت آن زمانی که نفت ایراج راشبانه بشکه بشکه میفروختد ویک پیرزن برای یک بیست لیتری نفت التماس میکرد دیگر گذشت آن زمانی که به بعضیها چند  کیسه آرد میدادند ویک خانواده عیالوار بدون آرد میماند ودردناک تر اینجاست که  آرد دولتی را بعضیها به جای آرد جو به کاه گوسفندانشان میزدند تا پروار شوند دیگر گذشت آن زمان که شبها بر در خانه ها پول برای جدول وجوی میگرفتندوهیچ کس نفهمید پولها چی شد دیگر مردم آگاه شده اندکسانی در راس هستند که زمانی بچه هایی را که شعار ضد طاغوتی مینوشتند لو میدادند ودیگر حکومت ارباب ورعیتی سالهاست که منسوخ شده امروز بچه ها برسر کار نرفتند که هیچ حتی آقای کمیل یزدانی مسئول جمع آوری زباله سه چرخ را تحویل داد حال آقای اکبر به همراه مریدش دهیار زباله ها را جمع کنند جای لوله بکنند آقای دهیار تحصیلکرده  تو خودت برادر نوجوان در ایراج داری که هر روز با موتور ایراج را دور میزند رو راست باش خدا وکیلی با این حرفها موافق است یا او هم به صف مخالفان پیوسته  یعنی این حرفها برایت مهم نبود تا به حال کدام عضو شورا اینگونه بر خورد کرده بود شاید هم حرفهایش برایت دلچسب بوده آقای حسن عشقی مسئول خانه بهداشت ایراج شما نیز باید به این کار اعتراض کنید حرف کمی نیست که بی تفاوت از کنارش رد شد بچه های ایراج معذرت خواهی وپس گرفتن حرف فایده ندارد فقط استعفاء است که میتواند کمی تسلی بخش باشد .

                            ماه درخشنده چو پنهان شود

                         شب پره بازیگرمیدان شود