خرافات در روستای ايراج ومنطقه

در هر شهروروستا وکشوری یک سری رسم وروسومات جود دارد که بعضی از این اعتقادها خوب وبه جاست و بعضی دیگر که به آن خرافات می گویند زاییده اوهام وخیالات ماست وهیچ گونه جنبه علمی ندارد وبه مرور زمان دربین مردم جا افتاده است روستای ایراج هم از این قاعده مستثنی نیست من در این نوشته به این خرافات  اشاره خواهم کرد  خیلی از این خرافات در بین روستاها وحتی در کل ایران یک شکل است البته بسیاری از این خرافات منسوخ شده است و شاید خیلیها در مورد آن نشنیده باشند.مثلا در ایراج با اینکه می دانند بعضی از کارها ورفتارها جنبه خرافات دارد ولی بازهم می گویند نه این کار رانکن شگون نداره یا این کار را بکن شگون داره

مثلا:اگر کسی دگمه پیراهنش کنده شود در حالی که پیراهن تن اوست وبخواهد دگمه اش رابدوزد باید برگ سبزی را در دهانش قراردهد

اگر کسی بخواهد به مسافرت برود وپشت سر او خاکستر بریزند اودیگر از مسافرت برنخواهد گشت ومی میرد

اگر جلوی خانه ای سیاه دانه بریزند برای اهل آن خانه مصیبت وگرفتاری پیش می آید

اگر مرده را در شب دفن کنند ونور ستاره به قبرش برسد در آن سال مرگ ومیر زیاد می شود

می گویند اگر موقع برداشت گندم کسی  از همه دیر تر گندمش رادرو کند در همان سال می میرد ونام این خرافه(بن داس) است به معنی کسی که آخرین داس را برمی دارد وهنوزهم دربین مردم جایگاه خود رابه شدت حفظ کرده است

اگر کفش روی هم بیافتد برای آن خانه مهمان می آید

اگر بچه راباجارو بزنندبچه دزد میشود

اگر درشب خانه راجارو بزنی برای آن خانه گرفتاری به وجود می آید

اگر درشب در آینه نگاه کنی دیوانه میشوی

اگرکسی کف پایش بخارد ویا حالت چشم پریدگی داشته باشد می گویند مسافری در راه دارند

اگر درشب مرغ بوف لب بام خانه ای بنشیند وبخواند یک نفراز آن خانه می میرد

اگر کسی استخوان موش کور(خفاش) رادر جای پولش قراردهد ثروتمند می شود

اگر کسی بترسد به او آب سر کارد بدهند ترسش میریزد

اگر کسی آب روی گربه بریزد روی دستش زگیل یابه قول ایراجیها (گالو) در می آورد

باید هنگام کاشتن سبزی گشنیز گریه کنی تا گشنیز خوبی به دست آوری

بازی کردن با سنگ قحطی میاورد

کسانی که در خانه مرغ نگهداری می کنندباید بعد از۳الای۴سال مرغ رابکشند چون که چشم مرغ شور است وصاحبش راچشم می زند

موقع نان پختن درخانه نبایدمرد در محل پختن نان بایستد چون نان خراب میشود

اگر روی قبر کسی که در حادثه ای کشته شده آب بریزند باران می بارد

اگر تابوت کسی سنگین بلند شود نشانه گناهان زیاد اوست

اگر آسمان آفتاب وابر باشد وباران ببارد می گویند گرگ زاییده

اگر درفامیل زن حامله ای باشد  نباید مرغ کرچ را روی تخم خواباند چون هیچ جوجه ای در نمی آورد

/ 1 نظر / 33 بازدید

شقوم-گربه-روباه زائيده-مرغ مس-