نمایی زیبا از پارک دلگشای ایراج!!

 آیا روزی خواهد رسید که در این پارک بچه ها برای تاب وسرسره با یکدیگر دعوا کنندواز سروکول هم بالا بروند آیا روزی خواهد رسید که رهگذری خسته روی نیمکت این پارک زیر سایه درخت خستگی به در کند آیا این پارک عصر هنگام پاتوقی برای مردان ایراجی خواهدشد؟ یعنی روزی سروصدای بچه ها در این پارک گوش فلک را کر خواهدکرد ؟ البته اینگونه که ما پیش میرویم و روز به روز از جمعیت روستاها کاسته میشود حتما هم اینگونه خواهدشد

                 

/ 1 نظر / 9 بازدید