چه خبر ایراج؟؟؟

کندن جای لوله آب که از شهرک آغاز شده بود به حوالی ((پشت بادگیر ))رسیده است چون از این قسمت تا خندق آسفالت است احتمالا کار با کندی صورت میگیرد اما جالب اینجاست  که دونفر از کسانی که در حال کندن آسفالتها هستند یک نفرشون چند سالی در تهران کار میکرد وچند وقتی است به ایراج برگشته ونفر بعد هم بچه تهران است اما از تهران خسته شد وبه ایراج اومده و در ایراج سر کار میرود (هردو نفرهم مجردند)

آقای دهیار هم همچنان در ایراج به سر میبرد و حسابی سرش شلوغ

آقای حاج مهدی نجفی هم برای فروش انغوزه  ، انغوزه چینهای ایراج به یزد رفته شاید هم تا الان برگشته انغوزه کیلویی ٢٧٠٠٠ تومان

فیلم آخردنیا در ایراج هم هیچ طرفداری نداشت وهمه از چگونگی ساخت وپخش این فیلم شاکی هستند.

/ 0 نظر / 7 بازدید