آقای رییس جمهور چشمتان روشن

ما نه از آن منظر که موافق شیوه های کنونی اصلاح جامعه باشیم و برخوردها ی قهری و جبری با جوانان را تائید کنیم و بپذیریم که برای حل معضلات اجتماعی میتوان با زبان سرخ سخن گفت و انتظار داشت که ما بتوانیم شهرهای پر از آدمهای مصلح بسازیم که هرگز اینگونه نیست اما بر این باوریم که اگر نتوان بین مجموعه رفتارهای قانونی و هنجارهای مورد قبول جامعه و باورهای عمومی و نیازها ی طبیعی نسل جوان نوعی هماهنگی ایجاد کرد و همزمان  با زبان خود این پسرها و دخترها به گفتگو  با آنان پرداخت و آنها را در مسیر صحیحی که البته تنها نظر خودمان نباشد هدایت کرد بسیاری از مشکلات مرتفع نمی شود مملکت امروز بیش از آنکه به مانکن نیاز داشته باشد ، به سیاست گذاریهای فرهنگی و سیاستمداران فرهنگ سازی نیازمند است که از یک سو فریاد وا مصیبت سر ندهند و از یک سوی دیگر اینگونه مجوزها را صادر نکنند جوان امروز نیازمند شغل است و مسیری برای عبور از تنگناهای سخت زندگی روزمره

عکسها از سایت دوخت (سایت عبرت)

/ 1 نظر / 5 بازدید
...

يادمان باشد ... ۱. با احمق بحث نکنيم و بگذاريم در د نیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند. ۲. با وقیح جدل نکنيم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحمان را تباه می کند. ۳. از حسود دوری کنيم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنيم باز هم از ما بیزار خواهد بود. ۴. تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق نداريم ترجیح دهيم.