معاون دانشجویی دانشگاه زنجان آزاد شد

حسن مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان که چندی پیش درماجراهای این دانشگاه دستگیر شده بود، آزاد شد. مددی در پی صدور قرار بازداشت توسط دادستان زنجان برای مدتی در زنجان بازداشت بود که سپس به درخواست دادستان تهران به زندان اوین منتقل شداعتماد: حسن مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان که چندی پیش در ماجراهای این دانشگاه دستگیر شده بود، آزاد شد. مددی در پی صدور قرار بازداشت توسط دادستان زنجان برای مدتی در زنجان بازداشت بود که سپس به درخواست دادستان تهران به زندان اوین منتقل شد. وی از چند روز پیش با تبدیل قرار بازداشتش از زندان آزاد شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید