شورای ایراج چرا؟؟

آقایان شورای ایراج چرا از سه چرخی که برای جمع آوری زباله به ایراج اختصاص یافته است استفاده های شخصی میشود  آیا این سه چرخ برای جابه جایی آجر و شن است حتی اگر بخواهندبرای این کارهای سنگین از این سه چرخ استفاده شود وپول آن را هم به شورا بدهند شما نباید قبول کنید چون این سه چرخ برای این کار نیست آیا این درست است که چند نوجوان سوار براین سه چرخ شده وکوچه ها را دور بزنند طبق شنیده ها آجر وشن برای آقای دهیار بوده است اگر فردا برای این بچه ها مشکلی پیش بیاید چه کسی مسئول است آن وقت است که کی بود کی بود من نبودم چرا از تراکتور اختصاص یافته به ایراج هیچ استفاده ای نمیشود از این وسیله میتوان پول در آورد وخرج روستا کرد در ضمن این تراکتور چندین ماه است که خراب است چه وقت قرار است که تعمیر بشود از امکانات باید استفاده کرد  ولی در جای خودش نه اینکه با سه چرخ در کوچه پس کوچه های سنگلاخی خاک وآجر جابه جا کرد و وقتی هم خراب شد پول تعمیرش از جیب مردم برود این سه چرخ در هفته یک شب یا دوشب برای جمع آوری زباله استفاده میشود ودر بقیه هفته استفاده نمیشود پس میتوان با برنامه ریزی از این سه چرخ برای کارهای سبک استفاده کرد جابه جایی علف ،  پیت نفت ، کود حیوانی... واز این طریق کسب در آمد میشود وحقوق این شخص هم در می آید پس استفاده بهینه از امکانات یادمان نرود

/ 0 نظر / 4 بازدید