پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی آزاد اندیشان روستای ایراج

 بسمه تعالی دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی آزاداندیشان روستای ایراج برادر/ خواهر....(عضو تعاونی)..........بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید