پست های ارسال شده در دی سال 1393

آگاهی پذیرش واستخدام بهورزمردجهت خانه بهداشت روستای ایراج

شبکه بهداشت ودرمان خوروبیابانک درنظردارد یک نفربهورزمرد جهت خانه بهداشت روستای ایراج ازبین متقاضیان واجد شرایط ساکن درروستاهای جنوبی استخدام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید