در آستانه روز جهانی کار گر

 روزجهانی کارگر یادآوراتحاد وهبستگی کارگران سراسر جهان درمبارزه علیه ستم و استـــعمار و  استثمارجهانی ومبارزه برای احقاق حقــوق کارگـران  و زحمتکـــشان سراسرجــــهان ورفع ظلم وســتم وزورگوئی ورعایت اصول انسانی وعدالت اجتماعی است. روز جهانی کارگر یادآورهمبستگی سراسر جهان علیه تبعیض،ناامنی شغلی ، بی عدالتی وتضییع  کنندگان حقوق حقه ی زحمتکشان جهان است. روز جهانی کارگر یعنی روز اتحاد وهبستگی دوازده اردیبهشت برابر با اول  ماه مه روزجهانی کارگررا به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان تبریک عرض نموده و  اتحـاد و همبستگی آنان را درجهت پیشبرد اهداف انساندوســـتانه ، عدالت اجتماعی ،خارج شدن از  وتبعیـض ونابرابری در   جهان آرزومندیم وهمصدا باکارگران سراسر جهــان خواهان رفع  ستم ، حفظ امنیت شغلی ،استفاده از استعدادهای شکوفا وخلاق بدون تبعیض ورابطه  بازیها واستفاده ازشایسـتگان حقیقی درمصدرکلیدی امورمربوطه ورفاه عمومی عاری ازهرگونه بهانه جوئی درمحروم نمودن کارگران جهان وحـقوق شرافتمندانه ی آنان می باشیم به امید روزی که  دیگر شاهد بیدادگریها وزورگوئیها وخودمحوریها وخودخواهیها که اساس اصــلی ستمــگریهاست ، نباشــیم ودر صلح وصفــای جهـــانی با حـــفظ چهارچوب ملیت خود زندگی کنیم .پس بیائیم راهی  را انتخاب کنیم که با حفظ فرهنگ وملیت خود صلح جهانی را به جهانیان هدیه نمائیم.به امید آن روز.

اول ماه می، روز جهانی کارگر گرامی باد

 

کار کودکان موقوف!

این روز را به تمام کار گران بازنشسته به ویژه کار گران باز نشسته روستای ایراج که سالها در معادن سرب وسنگ و...زحمت کشیدند تبریک میگویم

    
   

 در بعضی روایات فرموده‏اند که قطره عرقى که از بدن کارگر مى‏آید، مثل قطره خونى است که از شهداى در راه خدا بیاید.

/ 0 نظر / 10 بازدید